NOKIAN URHEILUAUTOILIJAT RY:n SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi on NOKIAN URHEILUAUTOILIJAT ry ja sen kotipaikka on Nokia.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton hallintataidon ja liikennekulttuurin edistäminen ja kehittäminen Nokian kaupungissa ja sen lähiympäristössä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä ym autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä tässä momentissa mainitulla tavalla tukea jäsenistönsä kilpailuharrastusta. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi hankkia varoja harjoittaen majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisaksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry:n. Yhdistys voi kuulua myös Suomen Valtakunnan Urheiluliittoon sekä SVUL:n Hameen piiriin.

4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen syyskokouksen paatoksella kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisen ilmoituksen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sanotun toimintavuoden loppuun asti. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli 3 kuukautta sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kirjallisesti 30 päivän kuluessa erottamispaatoksesta tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asia esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty

6. Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi jos hän on suorittanut yhdistyksen syyskokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun tai tehnyt yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Kunnia- ja ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

7. Yhdistyksen asioita hoitaa puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä käsittävä hallitus, joiden lisäksi voidaan hallitukseen valita kolme varajäsentä. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, puheenjohtaja ja varajäsenet joka vuosi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolme. Ensimmäisellä kerralla tapahtuu eroamisvuoron määrittäminen arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet valitsee syyskokous. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen läsnä ollessa. Hallitus voi avukseen nimetä työvaliokunnan hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita sekä toimihenkilöitä ja -kuntia eri tarkoituksiin.

8. Hallituksen tehtäviin kuuluu: – johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien saavuttamiseksi – hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat sekä valvoa toimikuntien työtä – vastata yhdistyksen omaisuudesta ja talouden hoidosta sekä kirjanpidosta – katsoessaan tarpeelliseksi valita avukseen asiamies, sihteeri, rahastonhoitaja, kerhomestari ja muut toimihenkilöt. Näiden henkilöiden valitsemisen voi hallitus siirtää syyskokoukselle – laatia vuosikertomus ja tilinpäätös sekä seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä valmistaa muut syys- ja kevätkokouksissa käsiteltävät asiat – toimeenpanna syys- ja kevätkokouksien sekä ylimääräisten kokouksien päätökset – määrätä ja tiedoksi saattaa sääntöjen edellyttämällä tavalla kokoukset – ottaa ja erottaa jäsenet – tehdä syyskokoukselle ehdotus kunniajäsenistä – pitää jäsenluetteloa – järjestää sääntöjen 2-kohdassa edellytetyt tilaisuudet ja vahvistaa kilpailusäännöt – hoitaa yhteistoimintaa muiden moottorialan yhdistysten kanssa

9. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

10. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/l0 jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen perustellun esityksen. Kutsu tapahtuu samoin kuin syys- ja kevätkokouksiin, puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja.

11. Yhdistyksen tilivuosi on 1.1. – 31.12. paitsi 1.7.1992 alkanut tilivuosi päättyy 31.12.1993. Tilit on päätettävä ja jätettävä tarkastettavaksi tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta, ja tulee tilintarkastajien palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kolme (3 ) päivää ennen kevätkokousta.

12. Syyskokous pidetään Nokialla syyskuun aikana, sekä kevätkokous maaliskuun aikana. Paikan ja ajan määrää lähemmin hallitus. Kutsu syys- ja kevätkokouksiin julkaistaan yhdessä Nokialla ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetetään postitse jokaiselle jäsenelle vähintään viisi (5 ) päivää ennen kokousta ja on kokouskutsussa otettava huomioon yhdistyslain määräykset. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: – valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri – valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa – valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa – valitaan hallituksen puheenjohtaja – valitaan hallituksen erovuorossa olevien varsinaisten jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä varajäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä – esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle – määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus – päätetään kunniajäsenten kutsumisesta – käsitellään muut asiat, jotka hallitus syyskokoukselle esittää Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: – valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri – valitaan kaksi ( 2 ) pöytäkirjan tarkastajaa – valitaan kaksi (2 ) ääntenlaskijaa – esitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliseltä tilivuodelta – käsitellään muut asiat, jotka hallitus kevätkokoukselle esittää

13. Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava autourheilua ja liikennekulttuuria edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 14. Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.